Elia, de eenzaamheid geeft verkeerde focus!

Dit is een aanvulling op het woord in deze samenkomst: https://youtu.be/tITZ4mAnTT4

Elia lijkt te geloven in een leugen van eenzaamheid en raakte daardoor gefocust op de politieke en religieuze geesten van de vijand in plaats van op de Geest van God die hem net in een mega-overwinning had geleid.

Een profetische waarschuwing voor deze tijd!

Kijk ook eens: https://youtu.be/DSXwaoIpQUw

—-

‘Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem, en Achab ging Elia tegemoet. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei:
Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?
Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent.’
‭‭1 Koningen‬ ‭18:16-18‬ ‭HSV‬‬

Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord.

Toen zei Elia tegen het volk:
Alleen ík ben overgebleven
(…)
als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen.
En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed.
(….)
Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken,
(…)
maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde.
Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei:
Er is niets.
Toen zei hij: Ga terug, zevenmaal. En het gebeurde bij de zevende maal dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee.
(…)
En hij zei: Ga tegen Achab zeggen: Span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jizreël. En de hand van de HEERE was op Elia, en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt.’
‭‭1 Koningen‬ ‭18:21-46‬ ‭HSV‬‬

‘Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen.
(…)
Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven.
(…)
Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter.
(…..)
En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.

(…)
Ik alleen ben overgebleven,
en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt.
Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl,
en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.’
‭‭1 Koningen‬ ‭19:1-18‬ ‭HSV‬‬

 

Grootste gevaar is eenzaamheid!!!
Isolatie is het wapen van de vijand zeker nu in deze tijd

Menu